Σε βραδυφλεγή βόμβα για το μέλλον των εταιρειών του κλάδου των Τεχνολογιών Πληροφορικής κι Επικοινωνίας (ΤΠΕ) εξελίσσεται η ένδεια στελεχών και προσωπικού με τις κατάλληλες δεξιότητες, κοστίζοντας σημαντικά σε επίπεδο παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας στις ελληνικές εταιρείες.

Παρότι η «διαρροή» πολύτιμων ταλέντων στο εξωτερικό, το γνωστό «brain drain», έχει κοστίσει στο σύνολο του εργασιακού δυναμικού της χώρας, η αυξημένη ζήτηση προσωπικού στον συγκεκριμένο κλάδο, η δυνατότητα απασχόλησης από απόσταση σε εταιρείες του εξωτερικού, οι οποίες συνήθως προσφέρουν ανώτερους μισθούς και καλύτερες παροχές, καθώς και η συνεχής εξειδίκευση που απαιτείται έχουν ως αποτέλεσμα οι ΤΠΕ να είναι ο μόνος παραγωγικός κλάδος της οικονομίας, που πληρώνει ακριβά την έλλειψη στελεχών με τις κατάλληλες δεξιότητες.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του ΣΕΒ, περισσότερες από τέσσερις στις δέκα ελληνικές εταιρείες ΤΠΕ (41,4%) αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κάλυψη κενών θέσεων εργασίας με το χάσμα ζήτησης και προσφοράς να αναμένεται να διευρυνθεί στο μέλλον καθώς ο διεθνής ανταγωνισμός θα εντείνεται και οι επιχειρήσεις θα καλούνται να ενσωματώνουν εντατικότερα νέες τεχνολογίες στην παραγωγική διαδικασία.

Συνολικά στη χώρα μας το 35,6% των επιχειρήσεων του παραγωγικού τομέα της οικονομίας αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα. Το φαινόμενο εμφανίζεται εντονότερο στους κλάδους της ενέργειας (49,2%) και των ΤΠΕ (41,4%), ενώ λιγότερο έντονη είναι η δυσκολία κάλυψης κενών θέσεων στις επιχειρήσεις της αγροδιατροφής (37,1%) και των δομικών υλικών (34,8%). Ακόμη μικρότερη δυσκολία στην κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας έχουν οι εταιρείες, που δραστηριοποιούνται στα logistics (29,6%) και στην υγεία και το φάρμακο (28,4%).

Ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα φαίνεται να αντιμετωπίζουν οι εξωστρεφείς αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις με το ποσοστό των εταιρειών, που δυσκολεύονται να βρουν τα κατάλληλα στελέχη να φτάνει το 45,9% και 44,7% αντίστοιχα.  Ο λόγος αυτής της αύξησης είναι πως τέτοιου είδους επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε πιο ανταγωνιστικές αγορές, ζητούν υψηλότερα κριτήρια κι εφαρμόζουν αυστηρότερες μεθόδους επιλογής προσωπικού.

Αν συνυπολογίσει κανείς στα παραπάνω και την έλλειψη γνώσεων και δεξιοτήτων στο ανθρώπινο δυναμικό που ήδη απασχολείται στις επιχειρήσεις κατανοεί ότι το πρόβλημα χρίζει άμεσης αντιμετώπισης. Οι μεγαλύτερες ελλείψεις και σε αυτή την περίπτωση εντοπίζονται στιες εξωστρεφείς επιχειρήσεις ενώ σε κλαδικό επίπεδο, η αγροδιατροφή και η εφοδιαστική αλυσίδα καταγράφουν ιδιαίτερα σημαντικές ελλείψεις γνώσεων και δεξιοτήτων, κυρίως, σε επαγγέλματα μεσαίων προσόντων.

Η έρευνα εντοπίζει ως σημαντικότερες τις ελλείψεις που αφορούν στις τεχνικές δεξιότητες, αυτές δηλαδή που αφορούν στην εκτέλεση συγκεκριμένης εργασίας ή/και επαγγέλματος. Όσον αφορά στις οριζόντιες δεξιότητες, αξιοσημείωτη είναι η σημαντική αναφορά ελλείψεων από τις μεγαλύτερες και τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις για τα επαγγέλματα υψηλών προσόντων στην «οργάνωση και διοίκηση έργου» και στη «διαχείριση της τεχνολογίας και της καινοτομίας». Ως σημαντικότερος λόγος δημιουργίας νέων αναγκών σε γνώσεις και δεξιότητες, καταγράφεται η εισαγωγή νέων τεχνολογιών.

Τα προβλήματα που δημιουργούνται λόγω έλλειψης δεξιοτήτων των στελεχών ποικίλουν από την αύξηση του φόρτου εργασίας για το υφιστάμενο προσωπικό έως το υψηλότερο λειτουργικό κόστος και την καθυστέρηση στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Να υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με έρευνα της PwC η έλλειψη εξειδικευμένου δυναμικού αναδεικνύεται ως κορυφαία πρόκληση, με το κόστος στη χώρα μας να υπολογίζεται στα 2 δισ. ευρώ ετησίως…