Παραγωγή ρεκόρ στο διυλιστήριο της Μotor Oil

Σε νέο ιστορικό υψηλό ανήλθε η παραγωγή του Διυλιστηρίου της Motor Oil το 2018 όπως έγινε γνωστό στη σημερινή παρουσίαση του Ομίλου στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.

Σύμφωνα με τα στελέχη του Ομίλου, η στρατηγική της Motor Oil το 2018 επικεντρώθηκε στην επίτευξη υψηλού βαθεπμού απασχόλησης του Διυλιστηρίου, στην κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο διάθεση της παραγωγής προϊόντων στις 3 κύριες αγορές στις οποίες παραδοσιακά δραστηριοποιείται (Εσωτερική, Εξαγωγές, Ναυτιλία-Αεροπορία), και στη δημιουργία θετικών ταμειακών ροών.

Σε επίπεδο Ομίλου η Motor Oil επέτυχε την επέκταση του χρονικού ορίζοντα ωρίμανσης του μεσοπρόθεσμου δανεισμού, η οποία αναμένεται να οδηγήσει σε σταθερά μειωμένη επιβάρυνση χρεωστικών τόκων, και διεύρυνε το χαρτοφυλάκιο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της μέσω  στοχευμένων εξαγορών.

Το 2018 η θυγατρική CORAL άντλησε μέσω δημόσιας προσφοράς το ποσό των Ευρώ 90 εκατ. λήξης 2023 με επιτόκιο 3% ετησίως. Τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια της έκδοσης χρησιμοποιήθηκαν από την CORAL Α.Ε. για την αποπληρωμή μέρους υφιστάμενου ομολογιακού δανείου λήξης Σεπτεμβρίου 2019.

Υπενθυμίζεται ότι τον Απρίλιο 2017 η Motor Oil προχώρησε με μεγάλη επιτυχία στην αναχρηματοδότηση Ομολογιών (Senior Notes) ποσού Ευρώ 350 εκατ. μέσω έκδοσης νέων Ομολογιών λήξης 2022 με τοκομερίδιο σταθερού επιτοκίου 3,25% ετησίως. Οι Ομολογίες του νέου δανείου εισήχθησαν και διαπραγματεύονται στην αγορά Global Exchange Market (GEM) του Χρηματιστηρίου της Ιρλανδίας (Irish Stock Exchange). Εκδότης των Ομολογιών είναι η εδρεύουσα στο Λονδίνο θυγατρική MOTOR OIL FINANCE PLC.

Το Σεπτέμβριο 2018 η Motor Oil απέκτησε το 90% της εταιρείας NRG TRADING HOUSE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. η οποία δραστηριοποιείται στον ενεργειακό κλάδο ως εναλλακτικός προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας και το πελατολόγιό της περιλαμβάνει οικιακούς πελάτες, μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, καθώς και μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις.

Σε συνέχεια σχετικής έγκρισης της από 24 Οκτωβρίου 2018 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η Motor Oil απέκτησε ποσοστό 38% στις εταιρίες TALLON COMMODITIES LIMITED που εδρεύει στην Αγγλία και TALLON PTE LTD που εδρεύει στη Σιγκαπούρη. Οι εταιρίες αυτές δραστηριοποιούνται στους τομείς διαχείρισης κινδύνων (risk management) και συναλλαγών χρηματοοικονομικών και χρηματιστηριακών προϊόντων (commodities).

Κατά τη διάρκεια του 2018 η παραγωγή του Διυλιστηρίου ανήλθε στο νέο ιστορικό υψηλό των 13,3 εκατ. Μετρικών Τόνων έναντι 13 εκατ. Μετρικών Τόνων τη χρήση 2017. Η Εταιρεία πέτυχε αύξηση του όγκου των συνολικών πωλήσεων για ενδέκατη συνεχόμενη χρονιά αξιοποιώντας τον εξαγωγικό της προσανατολισμό. Ο όγκος πωλήσεων εξωτερικού το 2018 διαμορφώθηκε στο 82,51% του συνολικού όγκου πωλήσεων της εταιρίας.

Οι θετικές ταμειακές ροές της χρήσης 2018 οδήγησαν σε μείωση του καθαρού δανεισμού για έβδομη συνεχόμενη χρήση. Ο καθαρός δανεισμός της Motor Oil στις 31.12.2018 διαμορφώθηκε σε ευρώ 8 εκατ. από ευρώ 863 εκατ. στις 31.12.2011. Το ύψος του καθαρού δανεισμού της 31 Δεκεμβρίου 2018 αποτελεί ιστορικό χαμηλό για την εταιρία.

Oικονομικά μεγεθη 2018

Οι πωλήσεις προϊόντων της εταιρίας σε όγκο ανήλθαν το 2018 σε ΜΤ 14,35 εκατ. (νέο ιστορικό υψηλό) έναντι ΜΤ 13,83 εκατ. το 2017.

Τα κέρδη προ αποσβέσεων, χρηματοοικονομικών και φόρων (EBITDA) της μητρικής για το 2018 διαμορφώθηκαν σε 411,1 εκατ. έναντι 551,5 εκατ. για το 2017 επηρεαζόμενα από τα εποχιακά αδύναμα περιθώρια διύλισης το τέταρτο τρίμηνο 2018 και την αρνητική επίπτωση αποτίμησης αποθεμάτων ομοίως το τελευταίο τρίμηνο της χρήσης 2018.

Τα κέρδη προ φόρων της εταιρίας διαμορφώθηκαν τη χρήση 2018 σε 317 εκατ. έναντι Κερδών Ευρώ 422,3 εκατ. τη χρήση 2017.

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας διαμορφώθηκαν τη χρήση 2018 σε 228,1 εκατ. έναντι 295,6 εκατ. τη χρήση 2017.

Κύρια ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη χρήσης 2018

Τα ενοποιημένα κέρδη προ αποσβέσεων, χρηματοοικονομικών και φόρων (EBITDA) για το 2018 ήταν  495,1 εκατ. έναντι 620,5 εκατ. για το 2017.

Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων διαμορφώθηκαν σε 355,4 εκατ. τη χρήση 2018 έναντι κερδών 450,3 εκατ. τη χρήση 2017.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 254,7 εκατ. τη χρήση 2018 έναντι κερδών 313,6 εκατ. τη χρήση 2017.

Μέρισμα

Η Διοίκηση της εταιρίας θα προτείνει στην ερχόμενη Ετήσια Τακτική  Γενική Συνέλευση τη διανομή συνολικού μερίσματος ποσού  144.017.874 (ή 1,30/μετοχή) για τη χρήση 2018.

Μετάβαση στο περιεχόμενο