Επικαιρότητα

Υγεία: Στο 84,09% το ποσοστό της Hellenic Heathcare

Στο 84,09% αυξήθηκε το ποσοστό της Hellenic Healthcare στο Υγεία από 83,59%. Συγκεκριμένα η Hellenic Healtcare απέκτησε συνολικά 1.531.538 κοινές ονομαστικές μετοχές του Υγεία έναντι 0,95 ευρώ ανά μετοχή σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ειδικότερα η ανακοίνωση αναφέρει:

Σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2(α) και (β) του Ν. 3461/2006, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΧΕΛΕΝΙΚ ΧΕΛΘΚΕΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (στο εξής ο «Προτείνων») δηλώνει ότι, στις 16.11.2018, απέκτησε συνολικά 1.531.538 κοινές ονομαστικές μετοχές της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών Υγεία Ανώνυμος Εταιρεία» (στο εξής η «Εταιρεία») έναντι 0,95 Ευρώ ανά μετοχή μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών. Συνεπεία αυτών των συναλλαγών, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του Προτείνοντα στην Εταιρεία διαμορφώθηκε σε περίπου 84,09% από περίπου 83,59% που ήταν στις 15.11.2018.

Source:banks
Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *