Επικαιρότητα

“ΜΑΖΙ”: Πώς θα λειτουργεί το ηλεκτρονικό “μάτι” – θα ελέγχει κάθε υπουργείο

Ηλεκτρονικό «μάτι» του πρωθυπουργού σε όλα τα υπουργεία προβλέπει μεταξύ άλλων το σχέδιο για την υποστήριξη και παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου που φέρει τον τίτλο «Επόμενη Ημέρα».

Όπως εξήγησε ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης (τιτλοφορείται “ΜΑΖΙ”) θα είναι εγκατεστημένο στο Μαξίμου και θα ελέγχει κάθε υπουργείο.

Θα το «τρέχουν» δύο άνθρωποι του πρωθυπουργού (ανά υπουργείο) και μέσω του συστήματος θα ελέγχεται το έργο των υπουργών και η πρόοδος των όσων έχουν προγραμματιστεί.

Ο υπουργός Επικρατείας αναφερόμενος στους συνεργάτες του Πρωθυπουργού ανέφερε ότι δεν θα έχουν το χαρακτήρα του τοποτηρητή, αλλά του συνδέσμου μεταξύ του προέδρου της κυβέρνησης και των υπουργών, με τελικό στόχο να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στα όσα έχουν προγραμματιστεί και συμφωνηθεί.

Η εποπτεία του συστήματος θα εδρεύει στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύμισης και την ευθύνη θα την έχει ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Άκης Σκέρτσος.

Το σύστημα θα χτυπάει “κόκκινο” όταν περνάει ένα συγκεκριμένο υπουργικό έργο ή δράση το προβλεπόμενο χρονοδιαγραμμα, δηλαδή το όριο που έχει τεθεί.

Τι περιλαμβάνει το “ΜΑΖΙ”

Το ΜΑΖΙ θα τροφοδοτείται µε όλα τα έργα/ενέργειες που συνθέτουν το κυβερνητικό πρόγραµµα σε σχέση µε τους αντίστοιχους στόχους και δράσεις.Κατόπιν, θα οροσδορίζει τα κατά περίπτωση συναρµόδια υπουργεία, καθώς και τους συναρµόδιους φορείς, ενώ θα ελέγχει τον προγραµµατισµό κάθε δράσης µε βάση το προγραµµατισµένο χρονοδιάγραµµα. Θα περιλαµβάνει τις εκθέσεις προόδου για την πορεία κάθε προγράµµατος, ενώ θα υποστηρίζει την επικαιροποίηση του προγράµµατος µε προσθήκη νέων έργων κατά την διάρκεια της τετραετίας.

Το νέο μοντέλο διακυβέρνησης

Το νέο μοντέλο κυβερνητικής λειτουργίας, στο οποίο κομβικό ρόλο έχει προεδρία της κυβέρνησης με δύο Γενικές Γραμματείες και το πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης και παρακολούθησης του κυβερνητικού έργου παρουσίασε νωρίτερα, στην πρώτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης.

Η νέα φιλοφοφία της κυβέρνησης προσδιορίζεται από τις εξής βασικές αρχές:

– Συνεχής επικοινωνία µε τους υπουργούς και γενικούς γραμματείς για την υποστήριξη και τον συντονισµό των ενεργειών τους και την επίτευξη των στόχων του κυβερνητικού προγράµµατος, µέσω ενιαίου µηχανισµού παρακολούθησης.

– Αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της κυβέρνησης ως προς τους στόχους και τα αναµενόµενα αποτελέσµατα.

– Χρήση δεικτών αποτελεσµατικότητας και απτών αποτελεσµάτων στην κοινωνία και την οικονοµία µέσω διεθνών µοντέλων.

– Επικοινωνία του έργου της κυβέρνησης και απόλυτη διαφάνεια καθόλη τη διάρκεια του πλάνου υλοποίησής του.

Ακολουθούν οι κανόνες λειτουργίας επιτελικού σχήµατος διακυβέρνησης:

– Κατάρτιση ετήσιου σχεδίου κυβερνητικής πολιτικής από κάθε υπουργείο σε συνάρτηση µε τον προϋπολογισµό.

– Νοµοθετικός και κανονιστικός προγραµµατισµός έτους καθώς και ετήσιος προγραµµατισµός προσλήψεων.

– Ετήσια απολογιστική έκθεση νοµοθετικής παραγωγής.

– Σύνταξη νοµοσχεδίων, κατόπιν εισήγησης αρµόδιων υπουργείων, στη Γ.Γ. Νοµοθετικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων.

– Εκ των υστέρων ανάλυση επίπτωσης πολιτικών µετά την εφαρµογή τους.

Ειδικό κεφάλαιο αποτελεί η «Αποφυγή σύγκρουσης συµφερόντων», που περιλαμβάνει:

– Δραστικό περιορισµό στον αριθµό µετακλητών υπαλλήλων/συµβούλων.

– Απαγόρευση πρόσληψης συγγενών πρώτου και δεύτερου βαθµού για τα µέλη της κυβέρνησης και τους υφυπουργούς.

– Απαγόρευση άσκησης οποιασδήποτε επαγγελµατικής και επιχειρηµατικής δραστηριότητας για όλο το κυβερνητικό σχήµα, συµπεριλαµβανοµένων και των Γενικών και Ειδικών Γραµµατέων.

– Απαγόρευση σύναψης οποιασδήποτε σύµβασης µε το Δηµόσιο για όλο το κυβερνητικό σχήµα, συµπεριλαµβανοµένων και των Γενικών και Ειδικών Γραµµατέων, καθώς και για τους συζύγους και τα προστατευόµενα τέκνα τους.

Συγκροτείται η Προεδρία της Κυβέρνησης που έχει ως σκοπό:

– Την υποστήριξη του έργου των υπουργείων.

– Τον συντονισµό και παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου.

– Την υποστήριξη στο νοµοπαρασκευαστικό έργο.

Ο συντονισµός των υπουργείων οµαδοποιείται σε οµοιογενείς δράσεις.

Επικεφαλής είναι ο υφυπουργός Συντονισµού Κυβερνητικού Έργου, που επικοινωνεί με τις ΓΓ Συντονισµού Εσωτερικών Πολιτικών, ΓΓ Συντονισµού Οικονοµικών και Αναπτυξιακών Πολιτικών, ΓΓ Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων.

Τα ομοειδή υπουργεία είναι: Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Εξωτερικών, Εθνικής Άµυνας, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Υγείας.

Δεύτερη κατηγορία αποτελούν τα υπουργεία: Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Νησιωτικής Πολιτικής και Ναυτιλίας, Τουρισµού-Πολιτισµού και Αθλητισµού, Υποδοµών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η επιτελική δοµή Πληροφοριακού Συστήµατος Παρακολούθησης «ΜΑΖΙ» περιλαμβάνει: Α’ Διεύθυνση Νοµοπαρασκευαστικής Διαδικασίας, Β’ Διεύθυνση Νοµοπαρασκευαστικής Διαδικασίας, Γραφείο Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων.

Διεύθυνση Αναλύσεων και Διαβούλευσης

Δηµιουργείται από την πρώτη µέρα διακυβέρνησης Μηχανισµός Υποστήριξης και Παρακολούθησης του Κυβερνητικού Έργου µε σκοπό τη συστηµατική υποστήριξη και παρακολούθηση του έργου των υπουργείων και την έγκαιρη παρέµβαση για την εξασφάλιση της επιτυχούς εφαρµογής του.

Κύρια δομικά στοιχεία του είναι:

– Αναλυτικό πρόγραµµα µε σαφείς στόχους, δράσεις και έργα.

– Κεντρική δοµή υποστήριξης, παρακολούθησης και συντονισµού υπό την Προεδρία της Κυβέρνησης.

– Σύνδεσµος της Προεδρίας της Κυβέρνησης ανά υπουργείο για την υποστήριξη του κυβερνητικού έργου.

– Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστηµα Παρακολούθησης (ΜΑΖΙ).

– Διαδικασία επικαιροποίησης σε ετήσια βάση από κάθε υπουργείο (το τελευταίο τρίµηνο κάθε έτους).

Source:thetoc