Πώς το Brexit θα πλήξει ελληνικές επιχειρήσεις

Σε θέσεις ετοιμότητας, ακόμη και για το ενδεχόμενο ενός «σκληρού» Brexit, χωρίς συμφωνία, μπαίνουν πλέον οι οικονομικές Αρχές της Ελλάδας.

Σύμφωνα με έκτακτη ενημέρωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας με την ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο θα θεωρείται πλέον τρίτη χώρα.

«Κατά συνέπεια όλα τα εμπορεύματα που εισέρχονται στην Ελλάδα από το Ηνωμένο Βασίλειο από την εν λόγω ημερομηνία, θα υπόκεινται στις κατάλληλες κατά περίπτωση τελωνειακές διατυπώσεις και διαδικασίες εισαγωγής που προβλέπονται στον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα καθώς και στις Εφαρμοστικές διατάξεις (καν. 2447/2015) και στις Εξουσιοδοτικές διατάξεις α υτού (καν. 2446/2015)» τονίζει στην ανακοίνωσή της η ΑΑΔΕ.

Τρία «πακέτα» οδηγιών της ΑΑΔΕ για το Brexit

Η ΑΑΔΕ έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της τρία πακέτα οδηγιών. Το πρώτο αφορά περιλαμβάνει οδηγίες «για την επικείμενη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ενωση χωρίς συμφωνία και μεταβατική περίοδο σε σχέση με τις δασμολογικές και φορολογικές απαλλαγές: Επανεισαγόμενα Εμπορεύματα – Ατέλειες – Μεταφορά συνήθους κατοικίας – Ταξιδιώτες τρίτων χωρών».

Το δεύτερο έγγραφο πρόκειται για οδηγίες σχετικά «με την εισαγωγή εμπορευμάτων σε περίπτωση εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ χωρίς συμφωνία – Κοινό Δασμολόγιο και Δασμολογητέα Αξία εμπορευμάτων».

Το τρίτο «πακέτο» οδηγιών αφορά τις «απλουστευμένες διαδικασίες στο πλαίσιο του καθεστώτος διαμετακόμισης: Εγκεκριμένος αποστολέας – Εγκεκριμένος παραλήπτης – Εγκεκριμένος παραλήπτης TIR – Εγκεκριμένος εκδότης»

«Καμπανάκι» για επιχειρήσεις -Ποιες επηρεάζονται

Σε έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και Τελωνειακής Ενωσης (TAXUD), στο οποίο παραπέμπει η ΑΑΔΕ περιγράφονται οι προϋποθέσεις κατά τις οποίες μια ελληνική εταιρεία θα πληγεί από το Brexit.

Οπως αναφέρει η TAXUD η εταιρεία σας θα επηρεαστεί από το Brexit:

…αν πωλεί αγαθά ή παρέχει υπηρεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο
…αν αγοράζει αγαθά ή λαμβάνει υπηρεσίες από το Ηνωμένο Βασίλειο
…αν μεταφέρει εμπορεύματα μέσω του Ηνωμένου Βασιλείου

Ποιες οι συνέπειες για τις επιχειρήσεις

Η μετάβαση στη μετά Brexit εποχή θα σημαίνει ότι:

  • Θα εφαρμόζονται τελωνειακές διατυπώσεις, θα πρέπει να υποβάλλονται διασαφήσεις και οι τελωνειακές αρχές ενδέχεται να απαιτούν εγγυήσεις για δυνητικές ή υφιστάμενες τελωνειακές οφειλές.
  • Θα εφαρμόζονται δασμοί για εμπορεύματα που εισέρχονται στην ΕΕ από το Ηνωμένο Βασίλειο, χωρίς προτιμήσεις.
  • Ενδέχεται επίσης να ισχύουν απαγορεύσεις ή περιορισμοί για ορισμένα εμπορεύματα που εισέρχονται στην ΕΕ από το Ηνωμένο Βασίλειο, γεγονός που σημαίνει ότι ενδεχομένως να απαιτούνται άδειες εισαγωγής ή εξαγωγής.
  • Οι άδειες εισαγωγής και εξαγωγής που έχουν εκδοθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο θα παύσουν πλέον να ισχύουν στην ΕΕ (ΕΕ των 27).
  • Οι άδειες για τελωνειακές απλουστεύσεις ή τελωνειακά καθεστώτα, όπως η τελωνειακή αποταμίευση, που έχουν εκδοθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο θα παύσουν πλέον να ισχύουν στην ΕΕ (ΕΕ των 27).
  • Οι άδειες εγκεκριμένου οικονομικού φορέα (AEO) που έχουν εκδοθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο θα παύσουν πλέον να ισχύουν στην ΕΕ (ΕΕ των 27).
  • Τα κράτη μέλη θα επιβάλλουν ΦΠΑ κατά την εισαγωγή αγαθών που εισέρχονται στην ΕΕ από το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι εξαγωγές προς το Ηνωμένο Βασίλειο θα απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ.
  • Θα αλλάξουν οι κανόνες για τη δήλωση και την καταβολή του ΦΠΑ (για παροχές υπηρεσιών , όπως οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες), καθώς και για τις διασυνοριακές επιστροφές ΦΠΑ.
  • Για τη διακίνηση εμπορευμάτων προς το Ηνωμένο Βασίλειο θα απαιτείται διασάφηση εξαγωγής. Για τη διακίνηση προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης προς το Ηνωμένο Βασίλειο ενδέχεται επίσης να απαιτείται ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο (eAD).
  • Οι διακινήσεις προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης από το Ηνωμένο Βασίλειο προς την ΕΕ (ΕΕ των 27) θα πρέπει να τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία μετά την ολοκλήρωση των τελωνειακών διατυπώσεων πριν από την έναρξη διακίνησης στο πλαίσιο του συστήματος διακίνησης και ελέγχου των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης.

Τι πρέπει να κάνουν όσοι έχουν επιχείρηση

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όλες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πρέπει να προετοιμαστούν, να λάβουν όλες τις αναγκαίες αποφάσεις και να ολοκληρώσουν όλες τις απαιτούμενες διοικητικές ενέργειες το συντομότερο δυνατόν.

Ο παρακάτω κατάλογος ελέγχου περιλαμβάνει τα πρακτικά μέτρα που πρέπει να λάβουν οι επιχειρήσεις, για να μην αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα κατά το Brexit:

Αν δεν το έχετε ήδη κάνει, καταχωρίστε την επιχείρησή σας στην εθνική τελωνειακή αρχή, για να πραγματοποιεί συναλλαγές με χώρες εκτός ΕΕ. Σε αυτόν τον κατάλογο μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας των εθνικών τελωνειακών αρχών.
Εξετάστε κατά πόσον η επιχείρησή σας είναι έτοιμη να συνεχίσει τις συναλλαγές σας με το Ηνωμένο Βασίλειο ή μέσω του Ηνωμένου Βασιλείου, δηλαδή κατά πόσον διαθέτει τις αναγκαίες:

1- ικανότητες σε ανθρώπινο δυναμικό (προσωπικό εκπαιδευμένο σε τελωνειακά θέματα)·
2- τεχνικές ικανότητες (συστήματα πληροφορικής και λοιπά)· και
3- τελωνειακές άδειες, όπως για ειδικά καθεστώτα (αποθήκευση, μεταποίηση ή για εμπορεύματα που υπάγονται στον κανόνα «ειδικής χρήσης»).

Ρωτήστε την εθνική τελωνειακή αρχή σας σχετικά με τις υφιστάμενες τελωνειακές απλουστεύσεις και διευκολύνσεις που είναι διαθέσιμες για την επιχείρησή σας, όπως:
οι απλουστεύσεις για την υπαγωγή εμπορευμάτων σε τελωνειακό καθεστώς·
οι συνολικές εγγυήσεις, με μειωμένα ποσά ή απαλλαγές·
οι απλουστεύσεις για καθεστώτα διαμετακόμισης.
Εξετάστε το ενδεχόμενο να υποβάλετε αίτηση για να σας χορηγηθεί η ιδιότητα του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα (AEO) από την εθνική τελωνειακή αρχή σας.

Αν έχετε εγγραφεί στη μικρή μονοαπευθυντική θυρίδα για τον ΦΠΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο, εγγραφείτε σε κράτος μέλος της ΕΕ των 27.

Αν έχετε καταβάλει ΦΠΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2018, υποβάλετε τις αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ αρκετά πριν από τις 13 Απριλίου 2019, ώστε να διεκπεραιωθούν πριν από αυτήν την ημερομηνία.
Μιλήστε με τους επιχειρηματικούς εταίρους σας (προμηθευτές, διαμεσολαβητές, μεταφορείς,…), διότι το Brexit ενδέχεται να έχει επίσης επιπτώσεις και στην αλυσίδα εφοδιασμού σας.

Source:newmoney
Μετάβαση στο περιεχόμενο