Επικαιρότητα

Νέα μελέτη για την επάρκεια του συστήματος ηλεκτροπαραγωγής

Την εκπόνηση νέας μελέτης επάρκειας του συστήματος ηλεκτροπαραγωγής μέσα το 2019 ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνέχεια, της δημόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο του «Μακροχρόνιου Μηχανισμού Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος».

Η νέα μελέτη θα λαμβάνει υπόψη επικαιροποιημένα δεδομένα αναφορικά αφενός με την εξέλιξη της ζήτησης και αφετέρου τον προγραμματισμό για τις επενδύσεις σε νέες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής συμβατικές και ανανεώσιμων πηγών.

Στο πλαίσιο διευκρινίσεων αναφορικά με τον μηχανισμό το ΥΠΕΝ επισημαίνει τα εξής:

«Το δημόσιο αγαθό της αξιοπιστίας του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί κεντρικό στόχο του σχεδιασμού και της λειτουργίας του. Ο μηχανισμός αφορά σε μία από τις βασικές πτυχές της αξιοπιστίας του συστήματος, στην επάρκεια ισχύος παραγωγής, η οποία παρέχεται από μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή ισοδύναμες πηγές, όπως π.χ. παρόχους απόκρισης ζήτησης. Είναι εν γένει τεχνολογικά ουδέτερος με ορισμένα πλεονεκτήματα για μονάδες ΑΠΕ.

Η ικανότητα των αμιγώς ενεργειακών αγορών («energy-only markets») ηλεκτρισμού να στείλουν τα κατάλληλα οικονομικά σήματα για να προωθηθούν οι απαιτούμενες επενδύσεις για την επίτευξη της επάρκειας ισχύος παραγωγής έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υποστηρίζεται περαιτέρω ότι η διασφάλιση της επάρκειας μέσω των αμιγώς ενεργειακών αγορών δεν είναι ο οικονομικά αποδοτικότερος σχεδιασμός σε σύγκριση με άλλες μορφές οργάνωσης της αγοράς που βασίζονται σε συνδυασμό αγορών ενέργειας και μηχανισμών ισχύος. Προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις διασφάλισης του εφοδιασμού, πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν επιλέξει την εισαγωγή μηχανισμών ισχύος. Κράτη-μέλη όπως η Ιταλία, η Ιρλανδία, η Γαλλία και το Ην. Βασίλειο εφαρμόζουν ήδη Μηχανισμούς Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος προκειμένου να διασφαλίσουν αποδεκτά επίπεδα αξιοπιστίας.

Ο προτεινόμενος μηχανισμός έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει και να συμπληρώσει την τρέχουσα μεταρρύθμιση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τη μετάβαση στην ηλεκτροπαραγωγή χαμηλών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με μεγάλη διείσδυση των ΑΠΕ. Επίσης, είναι συμβατός με τις απαιτήσεις των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις, καθώς και με την αναθεώρηση της Ηλεκτρικής Οδηγίας, και είναι ανάλογος με τους ήδη εγκεκριμένους Μηχανισμούς άλλων κρατών-μελών».

Source:newmoney