Η Ελλάδα εξακολουθεί να επωφελείται σε μεγάλο βαθμό από τα κοινοτικά κονδύλια και κατά τους επομένους 24 μήνες θα έχει στη διάθεση της 6,9 δισ. ευρώ από τη χρηματοδότηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ).

Να σημειωθεί πως η χρηματοδότηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων, που είχε ως στόχο να βοηθήσει την Ελλάδα να αντιμετωπίσει τις σοβαρές συνέπειες της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και να αντεπεξέλθει στις αναπτυξιακές προκλήσεις της, ανέρχεται συνολικά σε 21,4 δισ. ευρώ για την περίοδο 2014-2020, ποσό που αντιπροσωπεύει δυνητικά το 1,7 % του ΑΕΠ ετησίως και πάνω από το 40 % των ετήσιων δημόσιων επενδύσεων.

Έως σήμερα έχει διατεθεί το 68% του συνολικού ποσού για την περίοδο 2014-2020, ήτοι κατά προσέγγιση 14,5 δισ. ευρώ και απομένουν άλλα 6,9 δισ. ευρώ, κονδύλια που θα είναι διαθέσιμα έως το 2022, παρά το ότι το σχετικό διαρθρωτικό «πακέτο» λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Το γιατί η σχετική χρηματοδότηση είναι πολύτιμη για να τροφοδοτηθεί βραχυπρόθεσμα η ανάπτυξη προκύπτει αβίαστα εάν μελετήσει κανείς που κατευθύνθηκαν πέρυσι οι επενδύσεις μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων.

Έως το τέλος του 2018 οι επενδύσεις μέσω των ταμείων της ΕΕ είχαν οδηγήσει στην περάτωση και θέση σε λειτουργία του κύριου εθνικού δικτύου αυτοκινητοδρόμων άνω των 1000 χλμ., καθώς και στην ανακατασκευή και τον εκσυγχρονισμό της κύριας σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών-Θεσσαλονίκης μήκους άνω των 500 χλμ.

Επιπλέον, τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία παρείχαν στήριξη σε περίπου 9.000 επιχειρήσεις, οι οποίες δημιούργησαν τουλάχιστον 800 θέσεις εργασίας σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης, ενώ εξασφαλίστηκε βελτιωμένη παροχή νερού για 32 000 περίπου νοικοκυριά. Έως το τέλος του 2018 είχε επιτευχθεί η βελτίωση των ενεργειακών επιδόσεων 32 000 νοικοκυριών.

Επιπλέον, έως το τέλος του 2018  τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία είχαν στηρίξει διάφορες δράσεις στους τομείς της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης, της κοινωνικής ένταξης και της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης. Μέσω των δράσεων αυτών έλαβαν στήριξη για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας περισσότεροι από 410 000 συμμετέχοντες, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται περισσότεροι από 58 000 νέοι (ηλικίας 18-29 ετών) στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων , 155 000 άνεργοι και μακροχρόνια άνεργοι και πάνω από 65 000 άτομα από νοικοκυριά ανέργων.